Vnitřní řád

zubní ordinace Addent, IČO: 29198313

(dále jen „poskytovatel zdravotních služeb“)

Čl. I Vymezení pojmů

 1. Termínem „léčba“, „léčebný postup“, „zdravotní péče“ a „zdravotní výkon“ se rozumí poskytování zdravotních služeb ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“).
 2. Termínem „personál“ se rozumí zejména lékař a sestra, jakožto i další odborný personál poskytovatele zdravotních služeb (dentální hygienista, zubní technik).
 3. Termínem „ordinace“ se rozumí ucelená provozní jednotka poskytovatele zdravotních služeb včetně čekárny, toalet, technologického, diagnostického a léčebného vybavení a personálu.
 4. Termínem „pacient“ se rozumí fyzická osoba, které je poskytovatelem zdravotních služeb poskytována zdravotní služba ve smyslu zákona o zdravotních službách. 

Čl. II Povinnosti poskytovatele zdravotních služeb

 1. Poskytovatel zdravotních služeb se zavazuje vykonávat zdravotní péči v oboru praktického zubního lékařství na úrovni současného moderního lékařského poznání v souladu s nejlepšími zdravotními zájmy pacienta, v souladu s platnými právními předpisy a tímto vnitřním řádem.
 2. Poskytovatel zdravotních služeb se zavazuje vést jednotnou dokumentaci pacienta dle zákona o zdravotních službách.
 3. Poskytovatel zdravotních služeb nakládá s informacemi uloženými v dokumentaci v souladu s platnými právními předpisy.
 4. Poskytovatel zdravotních služeb si vyhrazuje právo na pořizování fotodokumentací pacientů za účelem doložení výsledků léčby.
 5. Před každým zdravotním výkonem bude pacient informován lékařem v dostatečném rozsahu o svém orálním stavu, o navrhované léčbě (léčebném plánu), důsledcích a možných rizicích spojených s léčbou, pokud to zdravotní stav pacienta umožňuje.
 6. Před každým zdravotním výkonem bude pacient informován personálem o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o způsobu jejich úhrady, pokud to zdravotní stav pacienta umožňuje.
 7. V případě existence více možných variant léčby bude pacient seznámen lékařem s jednotlivými variantami a jejich cenou, pokud to zdravotní stav pacienta umožňuje.
 8. Poskytovatel zdravotních služeb je povinen dodržovat etické zásady vztahu lékař – pacient, minimalizovat stres pacienta a eventuální bolestivost poskytované péče a komunikovat s pacientem tak, aby pacient porozuměl sděleným informacím dle Čl. II odst. 5) až 7) tohoto vnitřního řádu.

Čl. III Práva poskytovatele zdravotních služeb

 1. Poskytovatel zdravotních služeb si vyhrazuje právo odmítnout nebo ukončit léčbu, pokud:
 1. Poskytovatel zdravotních služeb má právo přizvat k provedení zdravotního výkonu osoby připravující se na výkon povolání zdravotnického pracovníka, a to se souhlasem pacienta.

Čl. IV Povinnosti pacienta

 1. Pacient je povinen:
 1. řídit se tímto vnitřním řádem,
 2. dodržovat odsouhlasený navržený léčebný postup (souhlas pacient podává ústně, případně písemně),
 3. pravdivě informovat poskytovatele zdravotních služeb o svém zdravotním stavu a souvisejících záležitostech,
 4. vyplňovat anamnestický dotazník,
 5. v případě, že dojde ke změně údajů uvedených v anamnestickém dotazníku, tyto změny oznámit poskytovateli zdravotních služeb,
 6. na vyzvání prokázat svou totožnost,
 7. bez vyzvání předložit průkaz zdravotní pojišťovny recepční při příchodu do čekárny,
 8. pečovat o své orální zdraví a orální hygienu odpovídajícím způsobem, aby se vyvaroval všech odstranitelných zdravotních rizik,
 9. poskytnout součinnost při zdravotním výkonu a kontrole průběhu léčebného postupu,
 10. v prostorách ordinace se chovat tiše (i děti), po příchodu do ordinace se usadit v čekárně a vyčkat příchodu sestry, dále je zakázáno telefonovat v prostorách zdravotnického zařízení, docházet do ordinace s doprovodem pouze v případě, že to vyžaduje pacientův zdravotní stav, děti, které nejsou objednané k ošetření vyčkají mimo prostor zdravotnického zařízení, pacienti jsou povinni si děti čekající na ošetření zklidnit a v případě křiku či hluku v prostorách zdravotnického zařízení děti odvézt mimo tento prostor, aby nerušily lékaře při práci a ostatní pacienty při čekání na ošetření,
 11. úmyslně neničit nebo neodcizovat vybavení ordinace,
 12. vůči personálu a ostatním pacientům se chovat s respektem.

Čl. V Práva pacienta

 1. Pacient má právo na poskytování zdravotních služeb v co nejméně omezujícím prostředí při zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb.
 2. Na základě informací poskytnutých podle Čl. II odst. 5) až 7) tohoto vnitřního řádu má pacient právo se svobodně, bez nátlaku a s dostatkem času na rozvážení a s možností klást doplňující dotazy rozhodnout, zda navrhovaný zdravotní výkon podstoupí (výjimkou jsou případy v zákoně výslovně uvedené, tj. je-li mu uloženo povinné léčení, jde-li o nosiče závažné přenosné nemoci, jeví-li známky duševní choroby nebo intoxikace a zároveň ohrožuje sám sebe nebo své okolí).
 3. Nezletilý pacient má právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby písemně zmocněné zákonným zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen. Nezletilý pacient mladší 15 let může být ošetřen pouze v přítomnosti a se souhlasem zákonného zástupce nebo jím písemně zmocněné osoby. Nezletilý pacient starší 15 let může být ošetřen bez přítomnosti svého zákonného zástupce s jeho písemným souhlasem.

 

Čl. VI Termíny zdravotních výkonů

 1. Pacient je povinen se předem objednat k provedení zdravotního výkonu na telefonním čísle +420 777 923 976, nebo e-mailem na adrese ordinace@addent.cz, a to v ordinační době poskytovatele zdravotních služeb zveřejněné na webových stránkách www.addent.cz a v ordinaci.
 2. Poskytovatel zdravotních služeb a pacient mají právo určovat a měnit termíny zdravotních výkonů, přičemž poskytovatel zdravotních služeb i pacient je povinen informovat pacienta/zdravotnické zařízení (ústně, telefonicky či e-mailem) o takové změně minimálně 24 h předem.
 3. Pacienti s akutní bolestí budou ošetřeni v průběhu ordinační doby, pacienti předem telefonicky zavolají.
 4. Hodiny objednaných zdravotních výkonů jsou orientační a řídí se aktuálním vytížením ordinace. Objednaným pacientům jsou prováděny zdravotní výkony přednostně, pořadí pacientů ovšem určuje lékař.
 5. Pokud se pacient nemůže na objednaný termín do ordinace dostavit, je povinen tuto skutečnost oznámit poskytovateli zdravotních služeb nejméně 24 h před objednaným termínem, a to na telefonním čísle +420 777 923 976, nebo e-mailem na adrese ordinace@addent.cz.
 6. V případě, že pacient neoznámí poskytovateli zdravotních služeb, že se nemůže na objednaný termín do ordinace dostavit, nejméně 24 h před objednaným termínem a v objednaném termínu se k provedení zdravotního výkonu nedostaví, poskytovatel zdravotních služeb má právo požadovat při objednání každého dalšího termínu zálohu ve výši 500,- Kč. Dostaví-li se pacient v tomto objednaném termínu k provedení zdravotního výkonu, bude mu záloha v plné výši vrácena. Nedostaví-li se pacient v tomto objednaném termínu k provedení zdravotního výkonu, záloha bez náhrady propadne.

Čl. VII Záruka

 1. Poskytovatel zdravotních služeb poskytuje záruku 2 roky od momentu dokončení na fotokompozitní výplně (plomby) a 3 roky na protetické práce vyrobené ze zirkonu (korunky, můstky). Prodloužená záruka 2+1 rok na výplně a 3+1 rok na protetické práce (vyrobené ze zirkonu) za těchto podmínek:

 

 1. Pacient absolvuje pravidelnou preventivní prohlídku u našeho zubního lékaře 1x za 12 měsíců včetně RTG snímků (RTG snímky neplatí u těhotných)
 2. Pacient navštěvuje naši dentální hygienu alespoň 1x ročně (aspoň DHS nebo DHV, případně v intervalu určeném lékařem), při DH jsou naměřené hodnoty indexů krvácení dásní PBI nižší než 10 a hodnota indexu přítomnosti zubního povlaku API bude nižší než 25%
 3. Pacient dodržuje všechna doporučení od ošetřujícího ZL a ošetřující DH
 4. Podmínkou poskytnutí záruky je dodržování preventivních prohlídek jednou ročně a preventivní dentální hygieny dle doporučení lékaře.
 5. Záruka se nevztahuje na dočasné práce (vložky, provizorní korunky a mosty), endodontické ošetření, stomatologické výkony povahy služeb (dentální hygiena, bělení, výkony na měkkých tkáních atd.).

 

 1. Důvody k celkovému nebo částečnému zrušení záruky jsou:

Čl. VIII Závěrečná ustanovení

 1. Tento vnitřní řád je účinný dnem jeho zveřejnění na webových stránkách www.addent.cz.
 2. Tento vnitřní řád je zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na webových stránkách www.addent.cz, a je přístupný na vyžádání v ordinaci.

V Brně, dne 25.10.2023